Загальні вказівки та основні задачі роботи

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Дніпропетровський державний аграрний університет

Кафедра “Надійності та ремонту машин ”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До лабораторних робіт

“Визначення числових показників безвідказності виробу по даних дослідної інформації. ”

“ Розробка гіпотези про теоретичний закон розподілу по даних експериментальних досліджень. ”

“ Визначення повного ресурсу спряження та допустимих без ремонту розмірів його деталей ”

Дисципліна “Надійність технологічних систем”

Дніпропетровськ 2012

Укладачі : к.т.н., доц. Армашов Ю.В. , ас. Калганков Є.В., ас. Кириленко О.І.

Методичні вказівки складені відповідно робочої програми дисципліни “Надійність та ремонт технологічних систем ” з урахуванням комплексної програми підготовки інженерів механіків із спеціальності 7.091.901

Пропонуються методики визначення показників безвідказності по результатах випробувань 40 однотипних виробів та визначення показників довговічності спряжень вузлів сільськогосподарської техніки.

Обговорені на засіданні кафедри “Надійність та ремонт машин ”

Протокол № 2 від “ 12 “ вересня 2012 р.

Завідуючий кафедрою

Доктор техн. наук,

професор В.І.Дирда

Схвалені методичною Радою факультету механізації с.- г.

Протокол № від “ “ 2012 р.

Рецензент: к.т.н. ,

доцент П.Т. Мельянцов

Мета роботи – ознайомлення з способами визначення показників безвідказності виробу по результатах спостережень по плану [NUN] та визначення показників довговічності спряження вузла с.-г. техніки.

Загальні вказівки та основні задачі роботи

Лабораторні роботи включають завдання для визначення числових значень показників надійності виробів (клинових пасів та колінчастих валів) по даних випробувань 40 зразків, а також ресурсу спряження та допустимих без ремонту спряжених деталей в місцях найбільшого зносу.

Інтервали значень напрацювання пасів та колінчастих валів до першого відказу, значення частот відказів по окремих інтервалах та найменування деталей спряжень приймаються по вказаних в завданні номерах варіантів із відповідних додатків 1...4.

1.1. По першій лабораторній роботі необхідно виконати слідуючі етапи:

- проаналізувати умови завдання та скласти по них інтервальний статистичний ряд емпіричного розподілу напрацювання Ті;

- побудувати гістограму, полігон та інтегральну функцію емпіричного розподілу напрацювання Т1;

- підрахувати середнє арифметичне значення , вибіркове середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації для заданої статистичної вибірки, підібрати теоретичний закон розподілу напрацювання до першого відказу;

- визначити статистичні оцінки ймовірності безвідказної роботи Р(t) та інтенсивності відказів виробів для і-х часткових інтервалів напрацювання до першого відказу;

1.2. По другій лабораторній роботі необхідно виконати слідуючі етапи:

- побудувати графіки зміни Р(t) та емпіричної інтегральної функції Fe(t) по даних випробувань виробу;

- визначити значення теоретичної інтегральної функції Fт(t) для заданих часткових інтервалів значень напрацювання Ті;

- перевірити відповідність між теоретичним вибраним законом розподілу та емпіричним розподілом напрацювання Ті по критерію О.М. Колмогорова;

визначити довірчі границі середнього напрацювання клинових пасів (колінчастих валів) до першого відказу при ймовірності a = 0,90.

1.3. По третьому розділу роботи необхідно виконати слідуючі етапи:

- проаналізувати умови завдання та записати вихідні дані для його рішення (дивись додаток 4);

- підрахувати значення допустимого без ремонту Uдр та граничного Uгр зносів, середньої швидкості зношування Wста повного ресурсу спряження;

- підрахувати значення допустимого та граничного зносів спряжених деталей, а також без ремонту розмірів деталей і в місці їх найбільшого зносу для використання при дефектації спряжених вузлів машин;

- накреслити розрахункову схему зносу деталей спряження, визначити значення його повного ресурсу, допустимих без ремонту і граничних зносів спряжених деталей.


6860241846433614.html
6860265346448284.html
    PR.RU™