Виникла у 60-70-х роках ХХ ст.

Основні особливості постнекласичної науки:

· Об’єкт – самоорганізовані і саморегульовані системи (с. 331), яким притаманні:

o багаторівнева організація;

o наявність автономних і варіабельних підсистем;

o масова стохастична (випадкова) детермінація;

o наявність рівня управління та зворотних зв’язків;

o ускладнення організації в процесі еволюції;

o незворотність розвитку;

o відкритість;

o нелінійність (багатоваріантна спрямованість розвитку);

o динамічна нестабільність.

· Методологія дослідження – синергетика (с. 332+331+332+ 332), розвинута І. Пригожиним та І. Стенгерс.

· Найважливіші засади:

o відома від принципу когерентності (с. 332);

o багатоваріантність розвитку;

o застосування імітаційного крмп’ютерного моделювання (с. 331);

o пошук прогностичної методології для передбачення наслідківлюдської діяльності.

· Модель постнекласичної науки (П. Фейєрабенд) – епістемологія анархізму (с. 333): допустиме все, що не перешкоджає прогресові науки.

Основні принципи методології:

Ø принцип проліферації теорій (с. 333+334) одна й та сама множина даних спостереження сумісна з дуже різними і взаємно несумісними теоріями;

Ø принцип неспіввимірності теорій (с. 334) – між різними науковими теоріями неможливо встановити жодного із звичних логічних відношень.

o принцип проліферації характеризує нелінійність розвитку постнекласичної науки,

o принцип неспіввимірності – некумулятивність.

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте основні питання класичної гносеології.

2. Розкрийте зміст понять: гносеологічний оптимізм, скептицизм, агностицизм.

3. Як розуміють закономірності пізнавального процесу емпіризм та раціоналізм. У чому відмінність між ними?

4. У чому суть кореспондентної теорії істини Аристотеля?

5. Розкрийте суть принципу відображення у теорії пізнання.

6. Розкрийте суть теорії марксизму про роль суспільно-історичної практики у пізнанні.

7. Охарактеризуйте основні принципи марксистської гносеології:

8. У чому полягає відмінність прагматизму від марксистської гносеології?9. Охарактеризуйте визначення істини у прагматизмі.

10. Що було основним добутком прагматизму в гносеології?

11. Охарактеризуйте етапи розвитку позитивізму.

12. Чим було зумовлене виникнення аналітичної філософії?

13. Розкрийте зміст теорії істини у позитивізмі.

14. У чому суть методологічної функції філософії щодо наукового пізнання?

15. Наведіть і охарактеризуйте основні групи методів наукового пізнання

16. Охарактеризуйте основні особливості класичної науки.

17. Охарактеризуйте основні особливості некласичної науки.

18. Охарактеризуйте основні особливості постнекласичної науки.6860520294023629.html
6860551015543491.html
    PR.RU™