ІІІ семестр

Факультет початкового навчання

Кафедра мов та методик їх викладання
у початковій школі

Г.І. Гладіна, Л.Г. Райська

Вивчення лексикології та морфології
української мови за
кредитно-модульною системою

Методичний посібник

Чернігів


УДК 81’342+81’35:811.161.2 (075)

ББК Ш 141.1-923.2

Г 52

Рецензент: Сеніна В.К., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мов та методик їх викладання
у початковій школі

Гладіна Г.І., Райська Л.Г.

Г 52 Вивчення лексикології та морфології української мови за кредитно-модульною системою: Методичний посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет, 2010. – 112 с.

У посібнику подано методичні рекомендації щодо вивчення лексикології та морфології за кредитно-модульною системою на факультеті початкового навчання ЧНПУ. Зміст посібника містить програмні питання з лексикології, морфеміки, словотвору, морфології (частин мови), робочий план курсу, плани лекцій, практичних занять, самостійної роботи студентів, зразки тестів, самостійних та контрольних робіт, теми рефератів, доповідей, критерії оціню­вання знань, умінь та навичок студентів, питання для самоперевірки знань.

Посібник призначений для викладачів курсу „Сучасна українська літературна мова” та студентів.

УДК 81’342+81’35:811.161.2 (075)

ББК Ш 141.1-923.2

Рекомендовано до друку на засіданні кафедри мов та методик їх викладання
у початковій школі Чернігівського національного педагогічного університету
імені Т.Г. Шевченка (протокол № 5 від 17.12.2009 р.)

© Гладіна Г.І., Райська Л.Г., 2010


Анотація
до навчальної програми

Весь матеріал курсу розподілено на 4 модулі, відповідно до загальної кількості годин та тематики.

ІІІ семестр

(18/32 ауд. год. + 20 год. с/р)

1 модуль. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія.

2 модуль. Морфеміка і словотвір. Граматика (вступні відомості). Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник.


6862319673387869.html
6862395723445274.html
    PR.RU™