Технічне забезпечення маркетингової інформаційної системи.

Технічне забезпечення МІС — це комплекс взаємозв'язаних техніч­них засобів, призначених для автоматизованого збирання, накопичення, обробки, передачі, обміну та відображення інформації, необхідної для управління маркетинговою діяльністю. Управління маркетингом має низку особливостей, характеризується певною інформаційно-техноло­гічною автономністю, але разом з тим пов'язане з функціонуванням усьо­го об'єкта (підприємства). Тому організація систем обробки даних та ін­формаційних технологій будується на загальних принципах визначення і вибору конфігурації комплексу технічних засобів, які забезпечують ефективне інформаційне обслуговування всіх рівнів та об'єктів управ­ління, а також враховують особливості виконання функцій і процедур управління в МІС. Склад і кількість технічних засобів, що використову­ються, визначаються обсягами та інтенсивністю потоків інформації, тех­нологією реалізації функцій управління та їх часовими особливостями.

Технічне забезпечення (ТЗ) сучасних МІС — це багатомашинний комплекс різних видів техніки (обладнання, устаткування, пристроїв), основними компонентами якого є: ПК; периферійне обладнання; засо­би автоматичного зчитування даних; офісне обладнання; торговельне обладнання (комп'ютерні касові апарати, сканери); засоби управління технологічними та виробничими процесами; комунікаційне обладнан­ня, апаратура передачі та обміну даними, мережне обладнання; засоби мультимедіа (засоби інтерактивного телебачення, електронні засоби ма­сової інформації).

Основними засобами обробки даних є персональні комп'ютери, номенклатура та технічно-експлуатаційні характеристики яких постійно розширюються й вдосконалюються.

Використання ПК забезпечує декілька режимів розв'язання задач: пакетний, діалоговий, обробку даних у мережах і у реальному часі.

Пакетний режим застосовується при розв'язанні маркетингових задач, в яких є формалізований опис алгоритму, а процес розв'язання не потребує участі спеціаліста (наприклад, при обробці даних анкетного опитування, розв'язанні задач з обліку збуту товарів). При діалоговому режимі користувач має доступ до машинних ресурсів (інформаційної бази, технології розв'язання задач, алгоритму розрахунків), а сам процес розв'язання задач, виконання функцій і процедур управління виконуєть­ся в режимі діалогу спеціаліста з ПК.Обробка інформації в режимі реального часу відповідає фактичній швидкості процесів реального життя (наприклад, при продажу товару і складанні на АРМ-продавця відповідного документа змінюється залишок, збільшується обсяг продажу). Цей режим використовується у разі опера­тивного збирання даних про хід технологічних процесів виробництва, ста­ну об'єкта, що управляється, які автоматично фіксуються у базі даних. АРМ – автоматизоване робоче місце.

Характерною особливістю використання сучасних засобів інфор­маційної техніки є перехід до мережної обробки даних. Ця технологія за­безпечує ефективне колективне використання інформаційних ресурсів, поліпшення комунікацій, процесів обміну інформацією, створює умови для функціонування розподілених систем обробки даних. В управні маркетингом суттєвою є оперативна інформаційна взаємодія маркетологів з АРМ працівників різної професійної орієнтації і на цій осно­ві можливість прийняття обґрунтованих маркетингових рішень. Вико­ристовуючи комп'ютерні інформаційні мережі, маркетологи можуть об­мінюватися інформацією з філіями, магазинами своєї фірми, отримувати дані про конкурентів, оперативно знаходити у базах даних необхідну різ­нобічну інформацію з маркетингу і приймати правильні рішення.

Однією з характерних рис нової інформаційної технології є органі­зація АРМ персоналу управління маркетингом. АРМ — це професійно орієнтований комплекс технічних, інформаційних та програмних засобів, призначений для автоматизації функцій спеціаліста, які виконуються на його робочому місці. Головне призначення АРМ маркетологів — забезпе­чити персонал управління маркетингом новими засобами комп'ютерної техніки та технології управління, основними можливостями яких є авто­матизоване діалогове виконання функцій управління маркетингом (дослі­дження ринку, розробка стратегії і планування маркетингу, дослідження товару, ціноутворення, збут товарів, рекламна діяльність), інформаційна взаємодія маркетологів з іншими спеціалістами з управління об'єктом та оперативний доступ до даних у розподіленій базі даних мережі АРМ (фір­ми, підприємства). Засоби АРМ дають змогу автоматизувати задачі, що формалізуються, та забезпечують інформаційну підтримку задач, які важ­ко формалізувати для слабоструктурованих даних. До більшості марке­тингових задач спеціаліст може вибрати метод розрахунку, маніпулювати вхідними та вихідними даними для отримання оптимального результату. Такі можливості особливо суттєві в маркетингу і впливають на стан по­казників, які важко передбачити в «жорсткому» алгоритмі розрахунків.

Існують два підходи до створення АРМ спеціалістів з маркетингу: організація автономних АРМ та організація АРМ, об'єднаних у локаль­ну мережу всього об'єкта.

АРМ спеціалістів служб маркетингу є частиною мережі АРМ пер­соналу управління фірмою чи підприємством, їх кількість і призна­чення залежать від низки факторів: організаційної структури об'єкта, технології виконання функцій у кожній предметній області, розподілу обов'язків і функцій в організаційних структурах тощо. При цьому враховуються структури служб маркетингу, які можуть бути побудовані за функціями управління, за видами товарів, з орієнтацією на ринки та по­купців.

В існуючих розробках щодо організації мережі АРМ на підприємствах виділяються три рівні управління: нижній, середній та вищий. Виходячи з принципів функціонального розподілу інформації, кожен рівень потребує різної інформаційної підтримки й програмно-технологічних засобів.

На першому рівні організуються АРМ персоналу управління в це­хах і на складах, формується фактична (облікова) інформація.

На другому рівні організуються АРМ спеціалістів відділів, на яких формується нормативно-планова, директивна (перспективна), звітна ін­формація, розв'язуються задачі та реалізуються функції управління, необхідні для кожної служби та професіональної діяльності.

На третьому рівні організуються АРМ директора та його заступ­ників, головного бухгалтера, головного економіста, головного інженера і т. п. Керівництво використовує узагальнену інформацію для прийняття рішень, користується власною базою даних і по мережі з АРМ різних спеціалістів може отримувати більш детальну інформацію для аналізу та моделювання ситуацій.

Структура мережі АРМ встановлюється залежно від існуючої (чи нової) структури управління, а зміст функцій, режимів і процедур кож­ного АРМ визначається цілями та змістом прийняття управлінських рішень на кожному робочому місці.

АРМ у службах маркетингу належать до середнього рівня управ­ління, а АРМ головного маркетолога — до вищого. Згідно з функціо­нальною структурою служби маркетингу вони включають такі АРМ: дослідника ринку, планувальника асортименту товарів (дослідника з товарної політики), спеціалістів з прогнозування та планування марке­тингу, збуту продукції (товарів), реклами та стимулювання збуту. Тех­нологічно-програмні засоби їх функціонування мають мати програми з економіко-математичними та статистичними методами, методами моделювання, а також засоби табличного, текстового, графічного ві­дображення даних. Функціонування АРМ має забезпечувати пакетну, діалогову та мережну (розподілену) обробку даних. Функціонування АРМ у службах маркетингу передбачає їх взаємодію із зовнішніми ор­ганізаціями — з філіями, магазинами, різними інформаційними служ­бами, з покупцями.


6864138247893817.html
6864198068818034.html
    PR.RU™