Питання ДЛЯ самоконтролю знань

1. Охарактеризуйте класифікацію планів розвитку товарообігу підприємства.

2. Розкрийте сутність необхідного обсягу товарообігу.

3. Які методи прогнозування використовуються при розрахунку необхідного обсягу товарообігу?

4. Дайте характеристику можливому обсягу товарообігу та методам прогнозування, за допомогою яких він визначається.

5. Сформулюйте послідовність розрахунку планового обсягу товарообігу із використанням економіко-статистичного метода.

6. У чому полягає сутність планування ресурсозабезпеченого товарообігу?

7. Розкрийте сутність балансового методу планування ресурсозабезпеченого товарообігу.

8. Охарактеризуйте трудовий метод планування ресурсозабезпеченого товарообігу.

9. У чому полягає обмеження застосування сьогодні нормативного методу?

10. Сформулюйте чинники, що впливають на складання прогнозу роздрібного товарообігу.

Завдання для індивідуальної роботи студентів

1. Визначити обсяг товарообігу підприємства на плануємий рік, якщо у поточному році очікується виконання плану роздрібного товарообігу в сумі 492,8 тис.грн. За результатами аналізу товарообігу минулих років та розрахунку середньорічних планів росту товарообігу і товарного забезпечення, щодо підприємства в цілому було прийнято рішення збільшити плановий обсяг реалізації наступного року на 10,0%.

Додатково врахувати, що частина торговельної площі, а саме один відділ, обсяг реалізації якого складає 44,6 тис.грн., буде віддана під оренду.

2.Визначити ресурсозабезпечений обсяг товарообігу на плануємий рік, використовуючи балансовий метод планування, якщо планується обсяг надходження товарів у розмірі 690,6 тис.грн., норматив потреби в утворенні товарних запасів на кінець планового періоду 90,0тис.грн., фактичний обсяг товарних запасів на початок періоду складає 120,3 тис.грн.

3.Визначити ресурсозабезпечений обсяг товарообігу на плануємий рік, використовуючи трудовий метод планування, якщо планова чисельність торгово-оперативного персоналу складає 32 чоловіка. Фактична продуктивність праці поточного року складає 127,5 тис.грн.За результатом аналізу продуктивності праці були виявлені резерви її зростання на 4%.

4.ТОВ „Віола” прогнозує в кінці поточного року відкриття філії, у зв’язку з чим в IV кварталі передбачається збільшення обсягу товарообігу на 12,0%. Товарообіг плановий на рік складає 570,0 тис.грн., у тому числі на місяць грудень 155,0 тис.грн. товарообіг фактичний за девять попередніх місяців складає 426,0 тис.грн.

Визначити очікуване виконання плану товарообігу підприємства за рік.

5. Визначити плановий загальний обсяг роздрібного товарообігу, використовуючи економіко-статистичний метод.

Вихідні дані щодо згладжування приросту обсягу товарообігу

Роки Приріст товарообігу
умовні обозначення у % до попереднього року
Δt1 5,2
Δt2 5,0
Δt3 6,4
Δt4 4,0
Δt5 5,8

6. Розробити проект плану товарообігу щодо секції гастрономічних товарів на рік та на перший квартал, якщо товарообіг магазину звітного року – 262,5 тис. грн., у тому числі секції гастрономічних товарів – 81,8 тис. грн.

У наступному році товарообіг магазину збільшиться на 5,0%, доля обігу гастрономічних товарів на 3,0%. Доля обігу першого кварталу в річному обсязі гастрономічних товарів буде складати 23,0%.

7. Визначити план товарообігу на наступний рік щодо кожної групи товарів та в цілому по магазину, якщо товарообіг магазину звітного року складає – 199,5 тис. грн. у тому числі: по групі “М’ясо” – 83,7 тис. грн., по групі “Кондитерські вироби” – 63,6 тис. грн.

У наступному році планується збільшити товарообіг магазину на 4,0%, долю товарообігу групи “М’ясо” на 2,0%. Доля товарообігу групи “Кондитерські вироби” залишиться на рівні звітного року. Товарообіг групи “Бакалія” визначити розрахунковим шляхом.

8. Розробити проект плану гуртового товарообігу на рік, якщо товарообіг гуртовий планується збільшити за рахунок збільшення обсягів реалізації цукру на 6,0%, кондитерських виробів на 4,2%, макаронних виробів на 3,5%, консервів на 8,0%. Доля транзитного обігу збільшиться на 2,5%.

Товарообіг поточного року очікується у розмірі 670,4 тис. грн. у тому числі:

- реалізація цукру 242,5 тис. грн.;

- реалізація кондитерських виробів 186,3 тис. грн.;

- реалізація макаронних виробів 154,2 тис. грн.;

- реалізація консервів 87,4 тис. грн.

Доля складського товарообігу очікується у розмірі 54,0%

ЛЕКЦІЯ №

ТЕМА «Асортиментна політика торгового підприємства»


6865209633456162.html
6865346647914992.html
    PR.RU™